اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید جلالی هنرمند

فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

sae.razi.ac.ir/~sjhonarmand
sjhonarmandrazi.ac.ir
0000000169588007

h-index: 8  

سردبیر

دکتر صحبت بهرامی نژاد

اصلاح نباتات استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

sae.razi.ac.ir/fa/~sohbah72
bahraminejadrazi.ac.ir
0000-0003-1252-4867

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا

زیست‌شناسی مولکولی در ویروس‌شناسی گیاهی استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

agri.shirazu.ac.ir/~behjatni
behjatnishirazu.ac.ir
0000-0002-3071-9636

h-index: 19  

دکتر سید سعید پورداد

ژنتیک گیاهی، ژنتیک و اصلاح نباتات عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

www.researchgate.net/profile/Sayyed-Pourdad
spourdadymail.com
0000-0002-7032-0988

h-index: 18  

دکتر کیانوش چقامیرزا

ژنتیک، بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

sae.razi.ac.ir/~cheghamirza
cheghamirzarazi.ac.ir
0000000209675149

h-index: 13  

دکتر علیرضا زبرجدی

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

sae.razi.ac.ir/~zebarjadiali
zebarjadirazi.ac.ir
0000000270913847

دکتر مهدی کدیور

استاد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

kadivar.iut.ac.ir/
kadivarcc.iut.ac.ir

دکتر قربانعلی نعمت زاده

استاد گروه مهندسی ژنتیک و بیولوژی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/G.A.Nematzadeh/
gh.nematzadehsanru.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

Guisheng Zhou

Full Professor in Crop Stress Physiology, Agricultural Science and Technology Development, Yangzhou University

nky.yzu.edu.cn/en/info/1003/1097.htm
gszhouyzu.edu.cn
0000-0002-6474-1989

Junhua Peng

علوم و فناوری گیاهی، کشف ژن استاد، دانشکده علوم و فناوری گیاهی، دانشگاه کشاورزی هواجونگ (هاست)، ووهان، هوبی، چین

sundongfamail.hzau.edu.cn
0000-0002-8428-3137

h-index: 34  

junhuapeng@yahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر لیلا زارعی

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

sae.razi.ac.ir/~lzarei1360
l.zareirazi.ac.ir
0000000211429182

کارشناس نشریه

هادی کیانی نژاد

اگرو تکنولوژی دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

researchgate.net/profile/Hadi-Kianinezhad
hadi.kianinezhadgmail.com
09187429042
0000-0002-2768-0195

مشاور نمایه سازی

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 21