دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1401، صفحه 446-551