دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1402 
مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده صفات مرتبط با برگ پرچم و پدانکل در گندم دوروم

صفحه 42-63

10.22126/cbb.2023.8638.1030

رقیه ناصری؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا زارعی؛ رضا محمدی؛ علی بهشتی آل آقا


مروری

مروری بر جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تنش گرما در برنج

صفحه 105-131

10.22126/cbb.2023.8606.1028

سهیل کرم نیا؛ پویا اعلایی بازکیایی؛ علیرضا حقیقی حسنعلیده