دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با برگ پرچم در جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحه 132-152

10.22126/cbb.2023.9234.1047

هژیر بهشتی زاده؛ براتعلی فاخری؛ رضا اقنوم؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ سید سعید پورداد؛ بهرام مسعودی؛ سارا فرخ‌زاده